SYSTEMICKÉ KONSTELACE

Modulový HR Development


Komplexní řešení v oblasti využití potenciálu Human Resources s následujícím tematickým zaměřením:

 • Leadership
 • Teambuilding
 • Motivace
 • Koučink


  • Proč číst dál aneb co Vám nabízím?

   Větší a trvalejší úspěchy:
   • eliminací třecích ploch mezi spolupracovníky
   • maximální návratnost investic do zaměstnanců aneb do koho a jak se vyplatí investovat
   • rychlým a efektivním ověřením si správnosti zamýšlených postupů a strategií
   • okamžitou použitelností výsledků konstelačních analýz


   Jak lze toto všechno dokázat?
   Prostřednictvím jedné z nejúčinejších technik rychlé analýzy a současně efektivních změn v organizačních celcích - systemické konstelační práci.

   Tato metoda se vyznačuje vysokou efektivitou a nízkou časovou náročností. Umožňuje nastavení pracovních procesů a vztahů v týmu do polohy, která předchází zbytečným finančním ztrátám a komplikacím.

   V rámci krátkých a intenzivních setkání (např. 2-3 dvouhodinové schůzky za měsíc) lze přijít k náhledům, vedoucím k rychlému a hmatatelnému zlepšení pracovní atmosféry a týmových výsledků.

   Systemický přístup:
   • nebourá dynamiku týmu, ale dává nové impulsy k žádoucí změně
   • uvolňuje zdroje kreativní energie v týmu, které byly dosud blokovány, a umožňuje její optimální nasměrování
   • nesnaží se aplikovat násilně něco nového, ale pracuje s tím, co je
   • nepředkládá nic obecného, žádné další manažerské dovednosti, které by Vás jen více zatížily, ale řešení šitá na míru


  1. Leadership systemickým přístupem

  Máte často pocit,
  ... že Vám připadne zatěžko delegovat kompetence?
  ... že Vám práce přerůstá přes hlavu?
  ... že komunikace mezi Vámi a Vašimi spolupracovníky nějak vázne?

  Přejete si:
  ... uvolnění konfliktních nebo zaseknutých situací?
  ... nalézt jasný směr v nepřehledných záležitostech?
  ... lepší komunikaci?

  Cílem systemického přístupu je:
  1. Uchopit již v zárodku existující řešení.
  2. Reflexí vyjasnit a zpřesnit obraz řešení.
  3. Současně pomocí systemických technik jako Voice Dialogue, NLP a EMI dát impuls, který ve Vás uvede věci do pohybu. Tento impuls nezůstane ve Vašem okolí (týmu) bez odezvy.

  Jedině takové řešení, které je vlastní a nikoli obecné, má šanci na trvalý úspěch. Pouze s vlastním řešením jsme schopni se zcela ztotožnit a uvést v sobě do pohybu energii k jeho uskutečnění. Vše, co přichází "zvnějšku", je naproti tomu vnímáno podvědomě jako cizí těleso, které není nikdy zcela přijímáno i když k tomu na vědomé úrovni mohou existovat všechny dobré důvody.

  Cílem není:
  - zatížit Vás či Vaše spolupracovníky dalšími časově náročnými programy
  - implantovat Vám zvnějšku nějaké další "zaručeně úspěšné" řešení


  2. Teambuilding v systemickém pojetí

  V mnoha formách se promrhá cenná pracovní energie v neshodách mezi spolupracovníky a jejich nadřízenými. Tato energie pak není k dispozici pro dosahování stanovených cílů.
  Jsou tyto ztráty skutečně nutným zlem, které nazbývá než akceptovat? Zajímá Vás, proč a kam se tato energie ztrácí?
  Nejste spokojeni s komunikací v týmu, která brzdí důležité pracovní procesy?
  Nevíte kde začít s rozmotáváním spletitého klubka vzájemné nekomunikace?
  Máte pocit, že činnosti mezi odděleními nebo zaměstnanci nejsou dostatečně koordinované?

  Cílem systemického přístupu je:
  Zachytit podstatu problémů v týmu, příčiny neshod a následných finančních ztrát.
  Nastavit pracovní procesy a vztahy ke spokojenosti všech zúčastněných.

  Tým je živý organizmus a jako takový podléhá určitým zákonitostem. Na rozdíl od teambuildingových aktivit obvykle nabízených na trhu, teambuilding v systemickém pojetí dává možnost nahlédnout do hloubky jemného přediva vztahů v týmu a zjistit, kde a jak jsou narušeny. Právě tato narušení opakovaně působí jako brzdící element a brání rozvoji pracovního kolektivu. Obecné rady typu "buďte vstřícní ke svým spolupracovníkům" sice nikdy neškodí, ale nemohou ani být účinné, když konkrétní a podstatná problematika v týmu zůstává skryta.

  Systemické konstelace zesilují a zrychlují procesy ve skupině. Vynášejí na povrch věci dlouho skryté,dostávají je do pohybu a systém pracovní skupiny si tak začíná hledat svou novou rovnovážnou polohu. Ta se projeví právě uvolněním zaseknutých situací v pracovních vztazích a změnami v osobních postojích, které se přirozeně začnou promítat do pracovního klimatu.


  3. Motivace nedirektivní cestou aneb více energie pro nový směr.

  Také se Vám pravidla a příkazy jako motivační faktor neosvědčily?
  Namísto efektivního vedení naopak většinou vytvářejí přehradu skrytého odporu, která zahradí proudění energie v týmu.

  Motivace nedirektivní cestou působí jinak. Výhoda spočívá v tom, že spolupracovníci najdou svoji vlastní motivaci.
  Na řadě seminářů profesního růstu a manažerských dovedností bývají lidé zahrnuti zářnými obrazy budoucího profesního růstu a finančního úspěchu. To je sice krátkodobě opojí, avšak zanedlouho vyplavou na povrch staré známé obavy a pochybnosti. Ve skutečnosti dosáhneme jen "jojo efektu".

  Jestliže chceme více energie pro nový směr - a o to jde při motivaci především - je třeba se napřed podívat na to, kde je tato energie vázána. Je přitom nutné vyjít z toho co je (i když to jsou momentálně jen potíže). Pokud se tomu co je, snažíme vyhnout, pak je jen otázkou času, kdy se nám všechno staré - stejně jako míč zatlačený pod vodu - vrátí zpět.


  4. Voice Dialogue - nová forma koučinku

  Voice Dialogue nevychází z toho, že jsme jednotné homogenní osobnosti, vytvářející svou skutečnost jen "pozitvním a kreativním postojem v přítomnosti", ale naopak bere vážně všechno co je.

  V komplexním vnitřním životě člověka se vynořuje mnoho nezřídka protichůdných tendencí, které určují směr a způsob jeho činnosti a rozhodování - jeho žitou realitu, která se odráží 1:1 v pracovním životě. Někdy se stává, že naše rozumově podložené postoje a směřování jsou "vyvedeny z míry", iracionálně nemístnými obavami nebo stejně tak i přeceněním svých sil a možností.

  Voice Dialogue je svým diferencovaným přístupem schopen pracovat s jednotlivými částmi našich osobností, přivést je více do vědomí a smysluplně integrovat.